רואה חשבון דודי נגר

עריכת דוחות כספיים

באוקטובר 2008 פרסמה הרשות לניירות ערך הבהרה על פיה , ניסוח ועריכת הדוחות הכספיים עשויה לפגוע באי תלות המבקר ומשום כך רואה החשבון אינו יכול לבקר את תפקודו שלו. לכן, הודיעה הרשות כי לא תראה בדוחות שנערכו על ידי רואה החשבון המבקר כדוחות כספיים מבוקרים כדין, כנדרש בחוק ניירות ערך ובתקנות. בפועל, משמעות הבהרה זו היא הפרדה מלאה בין הגורם האחראי להכנת הדוחות הכספיים ובין הגורם האחראי לביקורת עליהם.

מטרת תקני הדיווח

מטרת תקני הדיווח הבינלאומיים הינה יצירת כללי חשבונאות אשר יחולו על מספר רב של ישויות ממדינות רבות, ובדרך זו עשויה לשפר את איכות הדיווחים, יכולת ההשוואה (בין חברות שונות ממדינות שונות) ולשקף באופן מהימן יותר את העסקאות אשר ביצעה הישות. לאחרונה הוקם צוות שמטרתו בחינת אחדות כללי החשבונאות הבינלאומיים עם כללי החשבונאות האמריקאים במטרה ליצירת כללי חשבונאות אחדים במרבית המדינות בעולם

מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי מצבה הכספי של הישות, הביצועים ותזרימי המזומנים של הישות אשר יהיה שימושי לקהל רחב של מקבלי החלטות כלכליות. הדוחות כוללים דוח על המצב הכספי, דוח על הרווח הכולל, דוח על השינויים בהון העצמי, דוח על תזרימי המזומנים וביאורים לדוחות הכספיים.

מטרת השירות שאנו מציעים

מטרת השירות הינה הכנת ועריכת דוחות כספיים, שנתיים ורבעוניים בהתאם לדרישות החלות על חברות ציבוריות ובמתכונת ה – IFRS.

התהליך כולל זיהוי ומיפוי הסוגיות החשבונאיות הרלוונטיות, הגדרת לוחות זמנים והגדרת שיטת העבודה המתאימה לשני הצדדים, דיונים לגבי אופן היישום של תקנים חשבונאיים, לרבות ניתוח השפעתם על אופן הגילוי וההצגה בדוחות הכספיים, שיתוף פעולה עם רואה החשבון המבקר, אשר עימו ידונו הסוגיות החשבונאיות אשר יעלו במהלך הכנת הדוחות הכספיים.