רואה חשבון דודי נגר

טיפול בחברות ציבוריות

שירותי ראיית חשבון בחברות ציבוריות כולל מספר מרכיבים, חלקם דומים למרכיבי הטיפול בחברות פרטיות וחלקם יחודיים.

המשרד מבצע ביקורות גם לתקופת הרבעונים שמייחדת את החברות הציבוריות.

בין השירותים הניתנים:

  • מאזן (רבעוני, שנתי) – המאזן, או דוח על המצב הכספי, הוא תמונת מצב פיננסית של החברה ביום מסוים. במאזן מוצגים הנכסים וההתחייבויות של החברה. חברות פרטיות נדרשות לערוך מאזן שנתי, כלומר בסוף שנת המס, ואילו חברות ציבוריות נדרשות לערוך מאזן רבעוני – אחת לשלושה חודשים.
  • רווח והפסד – דוח רווח והפסד, הנקרא גם דוח על הרווח הכולל, מציג את התוצאות הכספיות של החברה בפרק זמן מסוים, תוך פירוט ההכנסות וההוצאות, הרווח הגולמי והתפעולי.
  • עריכת דוחות כספיים – כל חברה מחויבת להפיק דוחות המתארים את מצבה הפיננסי. בין היתר, הדוחות משמשים משקיעים פוטנציאלים בהחלטה אם להשקיע בחברה.
  • דוחות סולו + דוחות מאוחדים – דוחות סולו הם המאזן והדוח על הרווח הכולל של החברה ללא התייחסות לחברות בת. לעומתם, דוחות כספיים מאוחדים מציגים את הנתונים הכוללים של חברת האם וחברות הבת.
    ביאורים ובחינת מדיניות חשבונאית – זוהי שיטה המיושמת בהכנת דוחות כספיים, כלומר העקרונות והכללים ששימשו להכנת הדוחות. המדיניות החשבונאית במיושמת נקבעת על פי תקן החשבונאות המתאים.
  • דוח הדירקטוריון – דוח המסביר את השפעתם של אירועים על הנתונים הכספיים שהוצגו בדוחות אחרים ונועד לסייע בקבלת החלטות בנוגע להשקעה. רק חברות ציבוריות נדרשות לפרסם דוח זה.